Forum: Diskusi Thoharotul Qulub.

Jawaban

Jawaban

by 1710301142 MUHAMMAD IRFANSYAH -
Number of replies: 0

1.“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu : "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila
dikatakan : "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

2.Hendaknya dalam menuntut ilmu juga memberikan kemudahan bagi
orang lain dalam menuntut ilmu seperti kita juga, sebab Allah juga akan
memudahkan kita baik di dunia dan akhirat bagi siapa yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan.